1,ASCII Generator

使用ASCII Generator提供的服务,可以快速的生成各种不同字体的ASCII文本。

比如你可以得到各种不同的XIXIA,当然全部都只支持英文字符

____ ___._______ ___.___  _____  
\ \/ /| \ \/ /| | / _ \
\ / | |\ / | |/ /_\ \
/ \ | |/ \ | / | \
/___/\ \|___/___/\ \|___\____|__ /
\_/ \_/ \/

------------------------------------
___ ___ __ ___ ___ __ ___
\ \ / / | | \ \ / / | | / \
\ V / | | \ V / | | / ^ \
> < | | > < | | / /_\ \
/ . \ | | / . \ | | / _____ \
/__/ \__\ |__| /__/ \__\ |__| /__/ \__\

------------------------------------
__ _________ _______
\ \ / /_ _\ \ / /_ _| /\
\ V / | | \ V / | | / \
> < | | > < | | / /\ \
/ . \ _| |_ / . \ _| |_ / ____ \
/_/ \_\_____/_/ \_\_____/_/ \_\


2,Chris.com

Chris.com里面则收藏了许多精美的ASCII图片,比如世界地图:

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
. _..::__: ,-"-"._ |7 , _,.__
_.___ _ _<_>`!(._`.`-. / _._ `_ ,_/ ' '-._.---.-.__
>.{ " " `-==,',._\{ \ / {) / _ ">_,-' ` mt-2_
\_.:--. `._ )`^-. "' , [_/( __,/-'
'"' \ " _L oD_,--' ) /. (|
| ,' _)_.\\._<> 6 _,' / '
`. / [_/_'` `"( <'} )
\\ .-. ) / `-'"..' `:.# _) '
` \ ( `( / `:\ > \ ,-^. /' '
`._, "" | \`' \| ?_) {\
`=.---. `._._ ,' "` |' ,- '.
| `-._ | / `:`<_|h--._
( > . | , `=.__.`-'\
`. / | |{| ,-.,\ .
| ,' \ / `' ," \
| / |_' | __ /
| | '-' `-' \.
|/ " /
\. '

,/ ______._.--._ _..---.---------._
,-----"-..?----_/ ) __,-'" " (
-.._( `-----' `-
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Map (C) 1998 Matthew Thomas. Freely usable if this line is included. <-


再比如可爱的大象等等。

       ___.-~"~-._  __....__
.' ` \ ~"~ ``-.
/` _ ) `\ `\
/` a) / | `\
:` / | \
<`-._|` .-. ( / . `;\\
`-. `--'_.'-.;\___/' . . | \\
_ /:--` | / / .' \\
("\ /`/ | ' ' / :`;
`\'\_/`/ .\ /`~`=-.: / ``
`._.' /`\ | `\ /(
/ /\ | `Y / \
jgs J / Y | | /`\ \
/ | | | | | | |
"---" /___| /___| /__|
'""" '""" '"""


3,欢迎迷失在西夏

不知道你发现没有,西夏的404页面,就是基于这两个网站提供的服务生成的。

欢迎随时随地迷失在西夏!


特别鸣谢:

1,Chris.com

2,ASCII Generator